PERSONDATAPOLITIK

Persondatapolitik

Generelt

For at kunne servicere vores ansatte, foreninger og gæster i huset modtager DGI Huset Aabybro oplysninger om disse, hvilke af og til kan karakteriseres som personoplysninger. Personoplysninger omfatter alle informationer vedrørende en identificerbar fysisk person. De personoplysninger, der behandles, er: Navn, adresse, fødselsdato og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger såsom cpr. nr. Ved køb af PBS medlemskaber registrerer kunden selv sit betalingskort.
DGI Huset Aabybro indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse. (Medlemskaber, abonnementer m.v.)

DGI Huset Aabybro behandler disse personoplysninger i overensstemmelse med persondatalovens regler, god databehandlerskik og de retningslinjer, der fremgår af denne persondatapolitik.

Ved handel, gennem webshoppen, registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre DGI Huset Aabybro, at det sker med brugerens samtykke, og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i fem år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil DGI Huset Aabybro, som dataansvarlig, give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1.) hvilke oplysninger der behandles, 2.) behandlingens formål, 3.) hvem der måtte modtage oplysningerne, 4.) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for DGI Huset Aabybro gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

DGI Huset Aabybro forbeholder sig retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Behandling af oplysninger


DGI Huset Aabybro kan behandle, herunder registrere, systematisere og videregive oplysninger, hvis: 

  1. Du har givet udtrykkeligt samtykke hertil, eller
  2. Hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som du er part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale.
  3. Hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.

Det vil sige, at du i visse tilfælde vil blive bedt om at give samtykke. I andre tilfælde vil DGI Huset Aabybro kunne indsamle og behandle oplysningerne om dig uden dit samtykke, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af aftalen, eller nødvendigt ud fra en konkret hensynsafvejning. Det kunne bl.a. være oplysninger til brug for behandling af fakturaer og lignende.

DGI Huset Aabybro’s tilsigtede anvendelse af oplysningerne

I langt de fleste tilfælde vil DGI Huset Aabybro allerede være i besiddelse af de oplysninger, vi har brug for. I visse tilfælde vil vi dog have brug for at indhente yderligere oplysninger, bl.a. har vi brug for dit  konto.nr., fx i forhold til lønudbetaling til personale eller hvis kunder/leverandører ønsker tilgodehavender udbetalt til din Bank konto.

DGI Huset Aabybro indhenter og videregiver oplysninger til Inddrivelsesmyndighed som led i inddrivelse af udeståender, jf. gældsinddrivelsesloven § 2, stk. 5 og 6.

Adgang til oplysninger, rettelser og indvendinger

Du har ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har om dig. Hvis det viser sig, at oplysningerne er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget.

DGI Huset Aabybro sletter eller anonymiserer de indsamlede oplysninger og data, når de ikke længere er relevante for DGI Huset Aabybro.

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke til behandling af persondata og/eller gøre indsigelse mod, at DGI Huset Aabybro behandler oplysninger om dig.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet over de data og oplysninger, DGI Huset Aabybro er i besiddelse af vedrørende dig, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Links

DGI Huset’s hjemmesider indeholder links til andre hjemmesider. DGI Huset Aabybro har ingen kontrol med indholdet på tredjemands hjemmesider og er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders persondatapolitik eller de persondata, de udtrykkeligt eller automatisk måtte indsamle.

Den brug, du foretager af sådanne hjemmesider, er undergivet de pågældende tredjemænds betingelser og vilkår, herunder deres regler om persondata. Vi opfordrer dig til at læse disse.

Kontakt

DGI Huset Aabybro
Jens Møllers Vej 3
9440 Aabybro
CVR: 34892105
Telefon: 98242526
Email: info@dgihusetaabybro.dk